ഓളം ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം നിഘണ്ടു – Olam, English - Malayalam Dictionary

- olam.in

ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ വാക്കുകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുള്ള അതിവേഗ ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം, മലയാളം-മലയാളം നിഘണ്ടു. The fast English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundreds of...

  16,974   $ 627,120.00